Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke o programach edukacyjnych w POChP

Programy edukacyjne i działania ukierunkowane na poprawę wykrywalności POChP

Spirometria jest najważniejszym badaniem w diagnostyce POChP. Pomimo dość szerokiej dostępności aparatów do spirometrii, badanie spirometryczne jest wykonywane zbyt rzadko. Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone i z jednej strony wynikają z ograniczonej dostępności do specjalistycznych usług medycznych świadczonych przez specjalistów chorób płuc, zaś z drugiej - z braku odpowiednich umiejętności i doświadczenia lekarzy POZ w zakresie przeprowadzenia i interpretacji wyniku badania spirometrycznego.

Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke

Skutkuje to niedostateczną rozpoznawalnością POChP. W tej sytuacji wszelkie inicjatywy, których celem jest poprawa dostępności badania spirometrycznego i poprawa wykrywalności POChP mają ważne znaczenie. Wynika ono nie tylko z korzyści odnoszonej przez chorych, u których akcja spirometryczna doprowadziła do rozpoznania choroby, ale także ze zwiększenia świadomości społecznej i rozpowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach jakie niesie ze sobą POChP. Do takich inicjatyw należy Światowy Dzień POChP obchodzony w drugą lub trzecią środę listopada, któremu towarzyszą akcje spirometryczne, czy też Światowy Dzień Spirometrii, którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie badania spirometrycznego we wczesnej diagnostyce chorób układu oddechowego. Ważną rolę odgrywają także kursy i warsztaty spirometryczne, organizowane przez różne instytucje i stowarzyszenia, m.in. przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. Pozwalają one na praktyczne przeszkolenie lekarzy w zakresie spirometrii co ma prowadzić do zwiększenia dostępności tego badania. Pewną trudność stanowią wymagania dotyczące uzyskania prawidłowego zapisu spirometrycznego, który stanowi konieczny warunek wiarygodnej interpretacji wyniku. Dużą pomocą mogą okazać się nowe, zminiaturyzowane aparaty spirometryczne, które są wyposażone w przyjazne oprogramowanie wspomagające lekarza zarówno w ocenie poprawności przeprowadzonego badania jak i interpretacji wyniku. Cenną inicjatywą jest zainicjowany ostatnio Narodowy Program Wykrywania POChP, którego celem jest poprawa efektywności wczesnej diagnostyki do POChP. Szeroki zakres podjętych działań, zastosowanie nowoczesnego i łatwego w obsłudze spirometru, zaangażowanie lekarzy POZ stanowiących pierwszą linię kontaktu między pacjentem a systemem opieki medycznej oraz nowoczesne metody gromadzenia danych i wsparcia w zakresie interpretacji wyników stwarzają realną możliwość zwiększenia wykrywalności wczesnych postaci POChP.